Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti LIGHT CAPS, s.r.o.

pro prodej zboží za účelem jeho další distribuce

(B2B obchodní podmínky)

 1. Úvodní ustanovení

1.1.      Těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží LIGHT CAPS (dále jen „zboží“) za účelem jeho další distribuce (dále jen „obchodní podmínky“) se řídí vztahy mezi společností LIGHT CAPS, s.r.o., IČO: 17238714, se sídlem Ždánská 1142, 685 01 Bučovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 129226 (dále také „prodávající“) a kupujícími - podnikateli, kteří zboží nakupují v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“). V případě uzavření kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi kupujícím a prodávajícím jsou tyto obchodní podmínky nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž v případě odchylek má vždy přednost uzavřená kupní smlouva. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že byl se zněním a obsahem těchto obchodních podmínek, včetně reklamačního řádu v příloze č. 1 (dále jen „reklamační řád“), důkladně seznámen, tyto obchodní podmínky od prodávajícího převzal a s těmito souhlasí bez výhrad.

1.2.      Bude-li to vzhledem k souvislostem vhodné, mohou tyto obchodní podmínky odkazovat na kupujícího či na prodávajícího jako na „smluvní stranu“, případně společně jako na „smluvní strany“.

1.3.      Tyto obchodní podmínky, jakož i další dokumenty, na které tyto obchodní podmínky odkazují, upravují smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím, na jehož základě je kupující oprávněn nakupovat zboží od prodávajícího a toto zboží dále prodávat třetím osobám. Obě smluvní strany potvrzují, že při svém rozhodování o vstupu do smluvního vztahu upraveného těmito obchodními podmínkami vycházely z obsahu těchto obchodních podmínek a dalších dokumentů, na které tyto obchodní podmínky výslovně odkazují.

1.4.      Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti mezi smluvními stranami uzavřením kupní smlouvy a v případě pochybností okamžikem dodání zboží kupujícímu.

 1. Objednávání zboží

2.1.      Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího, která je dostupná v aktuálních katalozích zboží, akčních letácích či na webových stránkách společnosti www.light-caps.com  

2.2.      Veškeré objednávky budou kupujícím zadávány jednou z níže uvedených forem:

 • písemně na poštovní adresu prodávajícího
 • e-mailem na adresu: sales@light-caps.com,
 • přes obchodního zástupce prodávajícího
 • přes e-shop prodávajícího na internetové adrese www.light-caps.com
 • telefonem na číslo +420 777 240 963
 • osobně v sídle/závodu prodávajícího, na stanovišti prodávajícího na veletrzích či výstavách nebo na jakémkoli jiném obdobném místě.

2.3.      V písemných a emailových objednávkách kupující vždy uvede:

 • svůj název/obchodní firmu
 • fakturační a dodací adresu (pokud je dodací adresa odlišná od fakturační)
 • IČO
 • DIČ
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • specifikaci objednávaného zboží a počet kusů.

2.4.      Kupující je povinen respektovat balení zboží stanovené prodávajícím tak, aby se předešlo poškození zboží během přepravy. Před provedením objednávky je kupující povinen zkontrolovat vhodnost zboží pro své potřeby, resp. pro potřeby koncových uživatelů; za nevhodnost zboží pro potřeby kupujícího, resp. koncových uživatelů nenese prodávající žádnou odpovědnost.

2.5.      Nabídka prodávajícího je nezávazná a kupující se nemůže domáhat dodání celého objemu objednávaného zboží, není-li na skladě prodávajícího. Prodávající na tuto skutečnost upozorní kupujícího nejpozději při potvrzení objednávky.

2.6.      Namísto zboží specifikovaného v objednávce kupujícího si prodávající vyhrazuje právo dodat jiné zboží, pokud toto zboží ve všech ohledech odpovídá objednanému zboží, případně jde-li o zboží vyšší kvality. Bez souhlasu kupujícího však prodávající nebude provádět oproti objednanému zboží žádné významné změny.

2.7       V případě objednání komisního zboží, tj. konkrétního neskladového zboží pro určitého zákazníka, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zálohu na komisní zboží, a to ve výši nejméně 30 % z celkové ceny komisního zboží, jejíž výše bude určena v každém jednotlivém případě prodávajícím (při specifických objednávkách může činit záloha až 100 %), a kupující se ji zavazuje uhradit, jinak prodávající objednané komisní zboží nezadá k objednání.

 1. Dodání a převzetí zboží

3.1.      Forma dodaní a převzetí zboží:

- zásilkovou službou nebo jinou dopravou do místa určení, DPD, GEIS

- osobní odběr ve skladu smluvního partnera prodávajícího, společnosti LIGHT CAPS, s.r.o., IČO: 17238714, se sídlem Ždánská 1142, 685 01 Bučovice zapsané v OR vedeném u Krajského  soudu v Brně pod spisovou značkou C 129226, a to na adrese Ždánská 1142, 685 01 Bučovice a to pouze v po-pá v době od 6:00 hodin do 14:30 hodin; zboží je možné vyzvednout bezprostředně po zpracování kupujícím odeslané objednávky, vychystání, kontrole a expedici (tel. +420 777 240 963);

- osobní odběr na stanovišti prodávajícího na veletrzích či výstavách nebo na jakémkoli jiném obdobném místě;

platba za zboží v případě osobního odběru bude dle dohody smluvních stran provedena při převzetí zboží v hotovosti nebo na fakturu, přičemž kupující je povinen zajistit osobu oprávněnou k převzetí zboží od prodávajícího, která je povinna své oprávnění prokázat.

3.2.      Lhůta pro dodání zboží prodávajícím kupujícímu činí obvykle 5 pracovních dnů následujících po obdržení objednávky prodávajícím (do 14:00 hod. v pracovním dni). V jednotlivých případech může být dohodnuta kratší či delší doba dodání.

3.3.      Za dodání a převzetí se považuje dodání zboží do místa určení uvedeného v objednávce.

3.4.      Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout a případné vady zjistitelné při této prohlídce je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nebo smluvního přepravce neprodleně při převzetí, případně ve lhůtách a za podmínek stanovených Reklamačním řádem. Kupující potvrzuje podpisem svého zástupce či oprávněného zaměstnance, včetně uvedení čitelného jména, příjmení, funkce a razítka kupujícího, převzetí jemu prodávajícím dodaného zboží na daňovém dokladu (faktuře) nebo na přepravním listu smluvního přepravce. Podpisem stvrzuje kupující převzetí dodávky dle na něm uvedeného množství zboží, a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození. Jakékoli zjevné vady či poškození, nebo jiné nesrovnalosti v neúplnosti či vnějším poškození dodaného zboží, je kupující povinen zaznamenat na daňovém dokladu (faktuře) nebo na přepravním listu smluvního přepravce při převzetí zboží, nebo nejpozději ve lhůtách a za podmínek stanovených Reklamačním řádem.

3.5.      Kupujícím bez výhrad potvrzený daňový doklad (faktura) nebo přepravní list prokazují řádné dodání zboží prodávajícím kupujícímu podle objednávky kupujícího. V případě sporu jde tato skutečnost k tíži kupujícího. Po potvrzení řádného převzetí zboží již nemůže kupující namítat případný rozpor mezi uskutečněnou dodávkou a objednávkou. V případě sporu o předmětu objednávky se má za to, že kupujícím potvrzený daňový doklad (faktura) nebo přepravní list prokazují skutečný obsah prodávajícím přijaté objednávky kupujícího.

3.6.      V případě řádného a oprávněného uplatnění reklamace kupujícím v souladu s obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, a to pokud jde o reklamaci nekompletnosti dodávky podle dodacího listu nebo záměny zboží za jiný sortiment vzniklé u prodávajícího, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny prodávajícím.

3.7.      V případě nepřevzetí objednané dodávky kupujícím mimo případy, kdy důvodem nepřevzetí je uplatnění oprávněné reklamace, má prodávající právo požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny objednávky (bez DPH).

3.8.      V případě vlastní dopravy kupujícího a nevyzvednutí objednané dodávky zboží nejpozději v den následující po kupujícím oznámeném dni vyzvednutí dodávky má prodávající právo požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

3.9.      Potvrzením převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícího vůči prodávajícímu, které mohou vzniknout například z důvodu skrytých vad či nefunkčnosti dodaného zboží.  

3.10.    Prodávající není povinen při jednotlivých nákupech zboží předvádět kupujícímu jeho funkčnost.

3.11.    V případě komisního zboží, tj. konkrétního neskladového zboží pro určitého zákazníka, které prodávající přijme jako soubor na skladovou položku „komise“, zavazuje se kupující toto zboží odebrat. V případě neodebrání tohoto konkrétního komisního zboží určeného pro daného kupujícího, zavazuje se tento kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny objednaného komisního zboží.

3.12.    V případě zájmu kupujícího o dodání zboží jako tzv. white label zboží, tj. dodání zboží bez značky a loga prodávajícího, aby zboží mohl následně opatřit na vlastní náklady a nebezpečí vlastní značkou a logem kupující, mohou být prodávajícím stanoveny zvláštní podmínky.

 1. Kupní cena a platební podmínky

4.1.      Kupní cena vychází z ceníku prodávajícího, je sjednána přijetím objednávky kupujícího prodávajícím a je uvedena na daňovém dokladu (faktuře). Ceny uvedené v ceníku jsou cenami bez DPH. Prodávající může poskytnout tzv. distributorské slevy, které nejsou v daném ceníku uvedeny.

4.2.      Platbu za zboží je možné provést následujícími způsoby:

 • platba předem
 • dobírkou
 • platba bezhotovostní úhradou na základě faktury se splatností 10 pracovních dnů od vystavení faktury.

4.3.      V případě platby formou bezhotovostní úhrady je kupující oprávněn do 5 pracovních dnů od data doručení zboží vznášet jakékoli dotazy či připomínky k vystavené faktuře či přepravním (dodacím) listu. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude faktura či přepravní (dodací) list pro účely úhrady považována za přesnou, správnou a úplnou.

4.4.      Kupující není oprávněn bez písemné dohody s prodávajícím provádět žádné jednostranné zápočty, srážky nebo odklady vůči fakturovaným platbám, a to bez ohledu na jakékoliv probíhající spory nebo nároky vznášené smluvními stranami.

4.5.      Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny sjednávají smluvní strany právo prodávajícího požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody, ani povinnost dlužníka splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

4.6.      Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do okamžiku úhrady kupní ceny tohoto zboží v plné výši.

 1. Přechod nebezpečí škody na zboží

5.1.      Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím, případně v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu s dodaným zbožím nakládat.

5.2.      Předá-li prodávající dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném smlouvou, tj. na adrese sídla či skladu prodávajícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží předáním zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li takové místo smluveno, předáním zboží prvnímu dopravci do místa určení (dodací adresa kupujícího). 

5.3.      Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží bezprostředně při jeho předání, přičemž úplnost a správnost dodávky potvrzuje svým podpisem na faktuře nebo přepravním listě.

5.4.      V případě komisního prodeje platí předchozí ustanovení tohoto článku obdobně. V případě vrácení ve sjednané lhůtě neprodaného komisního zboží zpět prodávajícímu přechází nebezpečí škody na zboží na prodávajícího až okamžikem dodání vraceného komisního zboží kupujícím a jeho převzetí prodávajícím. 

6.Odpovědnost za vady

6.1.      Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než které bylo objednáno, a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Kupující je srozuměn s tím, že vadou zboží nejsou drobné vizuální odchylky v provedení jednotlivých kusů zboží způsobené využitím dílčích částí / komponent různých výrobců, pokud tyto nemají vliv na funkčnost a kvalitu zboží.

6.2.      Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Podmínky, za nichž prodávající odpovídá za vady, upravuje blíže Reklamační řád.

6.3.      V případě, že kupující při předání a převzetí zboží zjistí porušení obalu, je povinen se neprodleně přesvědčit o celistvosti a nepoškození zboží. Případně zjištěné poškození je přitom povinen poznamenat na faktuře nebo přepravním listě, v opačném případě zaniká právo na dodatečné uplatnění těchto vad (viz také čl. 3.4. výše).

6.4.      Při uplatnění odpovědnosti za vady vůči prodávajícímu je kupující povinen postupovat dle podmínek uvedených v Reklamačním řádu.

 1. Záruka za jakost a omezení záručních podmínek

7.1.      Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost jím dodaného zboží, jíž se zavazuje, že jím dodané zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu, k němuž je svým charakterem určeno, a že si po tuto dobu zachová obvyklé vlastnosti. Podmínky, za nichž prodávající poskytuje záruku za jakost, upravuje blíže Reklamační řád.

7.2.      Záruka za jakost zboží činí 24 měsíců, není-li v obchodních podmínkách, Reklamačním řádu nebo pro jednotlivé zboží prodávajícím stanoveno jinak.

7.3.      Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, např. vady způsobené běžným opotřebením, vnějšími atmosférickými nebo chemickými vlivy, vady způsobené při manipulaci se zbožím a s přepravou zboží a vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávným používáním, nesprávnou údržbou nebo nesprávnou opravou zboží.

7.4.      Při uplatnění odpovědnosti prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen postupovat dle podmínek uvedených v Reklamačním řádu.

 1. Fotografie zboží a užívání dat o zboží zveřejněných prodávajícím

8.1.      Fotografie zboží uvedené na internetových stránkách (včetně e-shopu), v katalogu a ostatních marketingových a nabídkových materiálech jsou pouze ilustrační. Ve většině případů se fotografie zboží shoduje se skutečností. Některé produkty se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží mohou lišit od skutečnosti.

8.2.      Kupující není oprávněn bez předchozí písemné dohody s prodávajícím používat data zveřejněná prodávajícím a vztahující se k jednotlivým druhům zboží (zejména fotografie zboží, videa, apod.), ani tyto data zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ porušení. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody, ani povinnost dlužníka splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

8.3.      Kupující je povinen při dalším prodeji zboží zakoupeného od prodávajícího zachovat obchodní označení (originální firemní značku) a balení, v jakém zboží obdržel od prodávajícího.

 1. Ostatní ujednání

10.1.    Prodávající i kupující se zavazují plně uznávat elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetu, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

10.2.    V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, která budou vykládána tak, jako by tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.

 1. Podmínky fakturace v elektronické podobě

11.1.    Kupující může ve smlouvě s prodávajícím udělit souhlas s vystavováním a použitím faktur v elektronické podobě v souladu s § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

11.2.    Faktury vyhotovené v elektronické podobě ve smyslu podmínek uvedených v tomto článku 11 se považují za daňové doklady pro účely zákona o dani z přidané hodnoty.

11.3.    Smluvní strany se dohodly na následujících postupech zabezpečujících věrohodnost a neporušenost údajů na fakturách v elektronické podobě vystavených na základě smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím:

 • faktury v elektronické podobě budou vystavovány ve formátu PDF a přílohy budou vystavované v různých formátech (např. doc, xls, tif a jiné),
 • věrohodnost původu a neporušenost obsahu bude zaručená kvalifikovaným či zaručeným elektronickým podpisem, který bude připojený ke každé faktuře,
 • žádná smluvní strana nebude do vystavené faktury v elektronické podobě zasahovat, ani měnit její obsah,
 • obě smluvní strany jsou povinny zajistit řádnou a čitelnou archivaci, věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu elektronických faktur po celou dobu jejich uchovávání.

11.4.    Smluvní strany se dohodly, že prodávající bude zasílat kupujícímu faktury v elektronické podobě na e-mailové adresy stanovené kupujícím ve smlouvě. Kupující prohlašuje, že má přístup k e-mailové adrese uvedené ve smlouvě s prodávajícím a přijímání faktur v elektronické podobě od prodávajícího ve formě uvedené v tomto článku není u něho blokované.

11.5.    Kupující je oprávněn změnit e-mailové adresy uvedené ve smlouvě písemným oznámením zaslaným prodávajícímu na jeho elektronickou adresu s uvedením nových e-mailových adres kupujícího. Změna e-mailových adres bude účinná třetí den od doručení písemného oznámení kupujícího na elektronickou adresu prodávajícího nebo pozdějším dnem, který uvede kupující v oznámení.

11.6.    Prodávající neodpovídá za poškození, ztrátu nebo neúplnost údajů obsažených ve faktuře v elektronické podobě, pokud k poškození, ztrátě nebo neúplnosti údajů došlo poruchou na komunikační trase při použití internetu. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nekvalitního připojení kupujícího do sítě internet, z důvodu poruch vzniklých na komunikační trase ke kupujícímu, a také následkem jakékoliv jiné nemožnosti kupujícího zabezpečit potřebný přístup do sítě internet.

11.7.    Faktura v elektronické podobě se považuje za doručenou kupujícímu v okamžiku jejího odeslání prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

11.8.    V případě, že kupující neobdrží od prodávajícího elektronickou fakturu, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu na e-mailovou adresu: sales@light-caps.com. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti kupujícím není prodávající povinen prokazovat odeslání takové faktury v elektronické podobě a tato se považuje za doručenou. V případě, že kupující oznámí ve smyslu výše uvedeného, že faktura v elektronické podobě mu nebyla doručená, bude mu doručeno listinní vyhotovení faktury na adresu sídla kupujícího uvedenou ve smlouvě nebo veřejném rejstříku.

11.9.    Je-li ve smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím ujednána elektronická fakturace, není prodávající (vyjma situace dle čl. 11.8.) povinen zasílat kupujícímu faktury vystavované na základě smlouvy v papírové formě. Prodávající je však oprávněn poslat kupujícímu jakoukoliv fakturu vystavenou na základě kupní smlouvy v papírové formě, a to na adresu sídla kupujícího uvedenou ve smlouvě nebo veřejném rejstříku, i když byla ve smlouvě sjednána elektronická fakturace.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1.    Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti www.light-caps.com

12.2.    V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí formou zveřejnění na webových stránkách www.light-caps.com s tím, že tato změna bude zároveň prodávajícím oznámena kupujícímu v elektronické podobě písemně na e-mailovou adresu určenou kupujícím ve smlouvě.

12.3.    V případě, že kupující s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je povinen svůj nesouhlas prodávajícímu písemně oznámit nejpozději v den, který předchází účinnosti změny, tj. novému znění obchodních podmínek. V takovém případě smlouva zanikne ke dni účinnosti změny obchodních podmínek. V opačném případě se má za to, že kupující akceptuje uvedené změny, kterými se dále smluvní strany budou řídit.

 

V Bučovicích dne 3.10.2023

HM MODEL, s.r.o.

Jiří Morávek, jednatel